کودک، فلش کارت های آموزشی

چرا باید از فلش کارت در آموزش های پیش دبستان استفاده کرد؟

1. فلش کارتها از مهمترین ابزارهای آموزش غیرمستقیم و نوعی بازی فکری است که شوق یادگیری را در کودک افزایش داده و با برانگیختن حـس کنجکاوی ، نکته سنجی و خلاقیت سبب تقویت تخیل کودک میشود.

2. این ابزار از مؤثرترین، ساده ترین و اثربخش ترین ابزارهای آموزش مفاهيـم برای کودک است.

3. این ابزار عملکرد نیمکره ی راست مغز را فعال کرده و آن را بهبود بخشیده و با برقراری تعامل با کودک به بهبود حافظه ی تصویری کمک می کند و موجب تقویت مهارتهای ذهن می شود.

4. این ابزار مهارت تجسم تصویری در ذهن، جمع آوری و دسته بندی اطلاعات را تقویت کرده و به درک سریعتر اطلاعات کمک میکند.